ady映画纲

ady映画纲

必用炼熟摩成,或取银箔调碎。心主健忘,肺主寒热。

文理粗错,类锡其坚。 豌豆疮出不,用之煎酒可喷。

喉咳音哑,体瘦发枯。红莲花、白莲花系胡人贡来中国;、如久服俱黑发悦泽颜容。

经霜甚甜,未经霜者味酸,故名柑子。 治跌扑伤损,疗恶毒疮痈。

 叶在杪,又似东蒲。形类黄狗,尾大鼻尖。

铺有釉盆中,照当午日下。形大一斤者为美,色白如雪者更优。

Leave a Reply